Пробне ЗНО

Перед реєстрацією Вам необхідно ознайомитися з документами


ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання Київським регіональним центром оцінювання якості освіти послуги з проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання

в 2022 році

 

м. Київ

«28» жовтня 2021 року

       Київський регіональний центр оцінювання якості освіти в особі директора Світлани САКАЄВОЇ, яка діє на підставі Положення про Київський регіональний центр оцінювання якості освіти, затвердженого наказом Українського центру оцінювання якості освіти від 08 травня 2019 року (далі – ВИКОНАВЕЦЬ), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (далі – ЗАМОВНИК), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали даний Договір публічної оферти (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуги з проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2022 році. При замовленні та оплаті послуги ВИКОНАВЦЯ, ЗАМОВНИК приймає умови цього Договору про нижченаведене.

1. ТЕРМІНИ

1.1. Послуга — набір послуг, що надаються ВИКОНАВЦЕМ в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Порядком надання відповідних послуг.

1.2. Публічна оферта — пропозиція ВИКОНАВЦЯ (викладена на Сайті ВИКОНАВЦЯ), адресована необмеженому колу осіб укласти даний Договір на визначених умовах.

1.3. Cайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: https://kyivtest.org.ua, яка є офіційним джерелом інформування ЗАМОВНИКА про ВИКОНАВЦЯ та послуги, які ним надаються.

1.4. Акцепт — повне, безумовне та беззастережне прийняття ЗАМОВНИКОМ умов Публічної оферти даного Договору. Акцепт здійснюється шляхом заповнення реєстраційної форми, підтвердження введених реєстраційних даних і проведення оплати за надання послуги у визначений нижче спосіб, відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України.

1.5. ЗАМОВНИК — будь-яка дієздатна особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію, викладену у цьому Договорі, та оплатила вартість послуги.

1.6. ВИКОНАВЕЦЬ — суб’єкт господарювання, що надає послугуз проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2022 році та реквізити якого зазначено у розділі 9 даного Договору.

1.7. Сторони — ЗАМОВНИК та ВИКОНАВЕЦЬ.

1.8. ПРОБНЕ ЗНО — добровільне ознайомлення фізичною особою із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати ЗАМОВНИКУ послуги у сфері освіти (а саме – послугу з проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2022 році (далі – ПРОБНЕ ЗНО)), а ЗАМОВНИК зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовленупослугу.

2.2. ЗАМОВНИК та ВИКОНАВЕЦЬ підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

2.3. ПРОБНЕ ЗНО проводиться відповідно до Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 № 1277, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 січня 2016 року за № 9/28139 (далі – Положення).

2.4. ВИКОНАВЕЦЬ, керуючись наказом Українського центру оцінювання якості освіти від 20.10.2021 № 141 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2022 році», надає послугу з проведення ПРОБНОГО ЗНО (далі – послуга) для осіб регіону обслуговування ВИКОНАВЦЯ, а саме в Київській, Черкаській, Чернігівській областях та у м. Києві, за кошти ЗАМОВНИКА відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796, Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року № 736/902/758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1196/18491.

2.5. Підтвердження особою введених реєстраційних даних до електронної реєстраційної форми, що здійснювалося за допомогою автоматизованої програми реєстрації для участі в пробному ЗНО (далі – ПР «ПРОБНЕ ЗНО») та банківська (-і) квитанція (-і) про оплату послуги – правомірний факт реєстрації її як учасника ПРОБНОГО ЗНО.

2.6. Послуга вважається такою, що надана ВИКОНАВЦЕМ та отримана ЗАМОВНИКОМ у повному обсязі в разі проведення ПРОБНОГО ЗНО на визначених під час реєстрації умовах. 

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ

3.1. За надання послуги ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ повну вартість замовленої послуги відповідно до кошторису витрат, оприлюдненого ВИКОНАВЦЕМ на веб-сайті https://kyivtest.org.ua (розділ «Пробне ЗНО-2022»), шляхом попередньої оплати через будь-яку банківську установу України.

3.2. Оплата здійснюється ЗАМОВНИКОМ не пізніше 25 січня 2022 року

3.3. Фактом оплати послуги є зарахування коштів у повному обсязі на рахунок ВИКОНАВЦЯ.

3.4. Сплачені кошти не повертаються ЗАМОВНИКУ в разі: 

- неучасті ЗАМОВНИКА у ПРОБНОМУ ЗНО;

- недопущення ЗАМОВНИКА, з його вини, в пункт проведення ПРОБНОГО ЗНО;

- припинення роботи над тестом ЗАМОВНИКОМ внаслідок:

       1) порушення ним процедури проходження ПРОБНОГО ЗНО;

       2) погіршення стану здоров’я.

3.5. Сплачені кошти повертаються ЗАМОВНИКУ у разі:

- отримання ВИКОНАВЦЕМ оплати послуги, яку неможливо розпізнати за кодом призначення платежу або за іншими реквізитами платіжного доручення;

- неповної оплати або надлишкової оплати;

- оплати після 25 січня 2022 року.

       ВИКОНАВЕЦЬ повертає ЗАМОВНИКУ фактично отримані чи надлишкові кошти на підставі письмової заяви, до якої ЗАМОВНИК додає копію (-ї) платіжного (-их) документа (-ів) про переказ коштів та копії інших документів, які зазначені в заяві.

3.6. Повернення ЗАМОВНИКУ коштів відбувається шляхом перерахування коштів за банківськими реквізитами, вказаними ЗАМОВНИКОМ у заяві, зразок якої розміщений на веб-сайті https://kyivtest.org.ua (розділ «Пробне ЗНО-2022»).

       ЗАМОВНИК несе відповідальність за правильність та достовірність зазначених у заяві про повернення коштів платіжних реквізитів.

       Витрати ЗАМОВНИКА на сплату банківської комісії за переказкоштів, розрахунково-касове обслуговування тощо (якщо такі витрати були понесені під час переказу коштів ВИКОНАВЦЮ) не повертаються.

3.7. У разі скасування проведення ПРОБНОГО ЗНО у поточному році рішенням центрального органу виконавчої влади, інших форс-мажорних обставин, що не залежать від ВИКОНАВЦЯ, сплачені кошти повертаються ЗАМОВНИКУ частково.

       Розмір суми коштів, що повертається ЗАМОВНИКУ, визначається ВИКОНАВЦЕМ на підставі обґрунтованих розрахунків та залежить від обсягу фактично виконаних робіт і понесених витрат під час підготовки до проведення ПРОБНОГО ЗНО.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. ВИКОНАВЕЦЬ має право:

4.1.1. Призупиняти надання доступу до ПР «ПРОБНЕ ЗНО» у зв'язку з проведенням необхідних робіт з обслуговування програми.

4.1.2. Зберігати інформацію про обраний (-і) предмет (-и) тестування, територію проходження ПРОБНОГО ЗНО, освітню категорію ЗАМОВНИКА. Ця інформація зберігається ВИКОНАВЦЕМ упродовж одного року та необхідна для підготовки статистичної звітності.

4.1.3. Припинити надання послуги та видалити ЗАМОВНИКА з пункту проведення ПРОБНОГО ЗНО за допущене ним порушення процедури проведення пробного ЗНО.

4.1.4. Змінити місце проходження ПРОБНОГО ЗНО, якщо на обраній ЗАМОВНИКОМ території буде замовленоменше 30 тестувань на кожен день проведення ПРОБНОГО ЗНО, попередньо попередивши ЗАМОВНИКА про таку зміну до 15 лютого 2022 року.

4.1.5. Одноосібно визначати територію проходження ПРОБНОГО ЗНО з іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська).

4.2. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується:

4.2.1. За допомогою ПР «Пробне ЗНО» (програмного забезпечення) надати можливість ЗАМОВНИКУ самостійно виконати наступні дії:

- зареєструватися для участі в ПРОБНОМУ ЗНО; 

- отримати квитанцію (-ї) на оплату замовленої послуги;

- перевірити надходження коштів на рахунок ВИКОНАВЦЯ;

- роздрукувати запрошення для проходження ПРОБНОГО ЗНО.

4.2.2. Забезпечити ЗАМОВНИКА комплектом тестових матеріалів ПРОБНОГО ЗНО з предмета (-ів), на який (-і) він зареєструвався, надати йому можливість пройти ПРОБНЕ ЗНО за адресою і в час, указаний у запрошенні.

4.2.3. Надати можливість ЗАМОВНИКУ у разі неявки у пункт проведення ПРОБНОГО ЗНО, звернутися впродовж трьох робочих днів у пункт проведення ПРОБНОГО ЗНО за адресою, вказаною в запрошенні, та отримати комплект тестових матеріалів ПРОБНОГО ЗНО за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу, та запрошення.

4.2.4. Створити для інформування ЗАМОВНИКА з питань проведення ПРОБНОГО ЗНО «Особистий кабінет учасника ПРОБНОГО ЗНО», доступ до якого буде здійснюватися за персональним кодом та паролем, згенерованими ПР «Пробне ЗНО» під час реєстрації і надісланими на електронну пошту, вказану ЗАМОВНИКОМ.

4.2.5. Надати ЗАМОВНИКУ доступ до сервісу «Визначення результатів ПРОБНОГО ЗНО».

4.2.6. Розмістити результати ПРОБНОГО ЗНО в «Особистому кабінеті учасника ПРОБНОГО ЗНО» для ЗАМОВНИКІВ, які скористалися сервісом.

4.2.7. У разі потреби безкоштовно надавати ЗАМОВНИКУ консультації з користування ПР «Пробне ЗНО».

4.2.8. Не розкривати та не розголошувати інформацію, що є конфіденційною, а також не передавати інформацію з питань, пов'язаних з виконанням цього Договору, без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків надання інформації уповноваженим державним органам у порядку та у випадках, визначених чинним законодавством України.

4.2.9. Використовувати реєстраційні дані ЗАМОВНИКА тільки для організації ПРОБНОГО ЗНО у 2022 році.

4.2.10. До кінця 2022 року видалити з бази даних учасників ПРОБНОГО ЗНО реєстраційні дані ЗАМОВНИКА, внесені ним під час реєстрації для участі в ПРОБНОМУ ЗНО, окрім знеособлених даних, які необхідні для підготовки статистичної звітності.

       Зобов'язання ВИКОНАВЦЯ за цим ДОГОВОРОМ вважаються виконаними у повному обсязі з моменту виконання ним зобов'язань, перерахованих у п. 4.2. ДОГОВОРУ. 

4.3. ЗАМОВНИК зобов'язується:

4.3.1. Неухильно дотримуватися Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, Порядку реєстрації учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2022 році та умов цього ДОГОВОРУ.

4.3.2. У процесі реєстрації для участі в ПРОБНОМУ ЗНО вказувати у реєстраційній формі достовірні дані.

4.3.3.Під час здійснення оплати послуги вимагати від оператора фінансової установи, інших установ, що надають фінансові послуги, правильного внесення в платіжне доручення реквізитів Виконавця, коду призначення платежу, прізвища, імені, по батькові учасника.

       При оплаті послуг через термінали самообслуговування уважно ввести дані у квитанції, перевірити реквізити Виконавця, код призначення платежу, прізвище, ім’я, по батькові учасника.

4.3.4. Через п’ять робочих днів після проведення оплати замовленої послуги самостійно перевірити в ПР «ПРОБНЕ ЗНО» факт надходження коштів на рахунок ВИКОНАВЦЯ.

       З питань врегулювання можливих при цьому непорозумінь своєчасно звернутися до ВИКОНАВЦЯ.

4.3.5. У випадку зміни вказаних під час реєстрації даних (прізвища, імені, по батькові, номеру мобільного телефона, території тестування, створення особливих (спеціальних) умов) до 01 березня 2022рокуповідомити про це ВИКОНАВЦЯ шляхом надсилання електронного листа на адресу ВИКОНАВЦЯ.

4.4. ЗАМОВНИК має право:

4.4.1. Вимагати від ВИКОНАВЦЯ неухильного виконання прийнятих за цим ДОГОВОРОМ зобов’язань.

4.4.2. На ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, залучених до організації та проведення ПРОБНОГО ЗНО.

4.4.3. На безпечні умови під час проходження ПРОБНОГО ЗНО.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. СТОРОНИ несуть відповідальність по суті та на умовах ДОГОВОРУ відповідно до вимог чинного законодавства України.

       Якість функціонування каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до ПР «Пробне ЗНО», знаходиться поза межами відповідальності СТОРІН.

5.2. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність:

- за неможливість ЗАМОВНИКА зареєструватися для участі в ПРОБНОМУ ЗНО або роздрукувати запрошення через проблеми з каналами зв'язку; 

- невиконання ЗАМОВНИКОМ п. 3.2 цього ДОГОВОРУ.

5.3. ЗАМОВНИК несе відповідальність за:

- збереження конфіденційності персонального коду та пароля доступу до «Особистого кабінету учасника ПРОБНОГО ЗНО». Усі дії ЗАМОВНИКА з використання персонального коду та пароля вважають такими, що здійснені ним особисто;

- достовірність і конфіденційність реєстраційних даних, указаних у реєстраційній формі.

5.4. Жодна зі Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили, що знаходились поза її контролем.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання послуги ВИКОНАВЦЕМ, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

       Досудовий порядок врегулювання спорів за цим ДОГОВОРОМ є обов’язковим.

6.2. У разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням ВИКОНАВЦЯ.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей ДОГОВІР є офіційним документом Київського регіонального центру оцінювання якості освіти, має юридичну силу та публікується на сайті https://kyivtest.org.ua

7.2. До об'єктивних причин, які перешкоджають ВИКОНАВЦЮ надати послугу, належать стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень проведення ПРОБНОГО ЗНО, скасування проведення ПРОБНОГО ЗНО у поточному році рішенням центрального органу виконавчої влади та інші форс-мажорні обставини.

7.3. З усіх питань, що не врегульовані даним ДОГОВОРОМ, СТОРОНИ керуються чинним законодавством України.

7.4. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право в будь-який час вносити зміни в умови цього ДОГОВОРУ у вигляді Додатку до ДОГОВОРУ у письмовій формі.

       Якщо час набуття чинності внесених змін до ДОГОВОРУ окремо не визначено, зміни починають діяти з моменту їх оприлюднення на сайті https://kyivtest.org.ua

7.5. ЗАМОВНИК вважається повідомленим про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця.

7.6. ЗАМОВНИК дає згоду на використання реєстраційних даних, указаних у реєстраційній формі, з метою реалізації цього ДОГОВОРУ та підготовки статистичної звітності з питань ПРОБНОГО ЗНО.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. ДОГОВІР набуває чинності з моменту надання згоди ЗАМОВНИКОМ на автоматичне укладення ДОГОВОРУ і діє до повного виконання взятих СТОРОНАМИ зобов'язань.

9. ЮРИДИЧНІ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

Київський регіональний центр

оцінювання якості освіти

Фактична адреса:

вул. Міста Шалетт, 1-А, м.Київ, 02192

тел. (044)355-15-87 – з питань оплати

(044)355-15-89 – «гаряча лінія»

Е-mail: zp@kv.testportal.gov.ua

krcbuh@kv.testportal.gov.ua– з питань оплати

ЄДРПОУ 34837504, ДКСУ м. Київ

р/р UA518201720313221001201008356

 

 

Директор                     С. САКАЄВА

 

Далі